top of page
SlowBeauty 
algemene voorwaarden Trainingen, Trajecten & Workshops

Artikel 1. Definities

· Opdrachtnemer : SlowBeauty Group, Sint Janstraat 2 te Ottersum. · Deelnemer : de natuurlijke persoon die feitelijk de training volgt. · Opdrachtgever : de organisatie of de natuurlijke persoon die de deelnemer afvaardigt.

Artikel 2. Inschrijving

2.1. Inschrijving voor de door opdrachtnemer verzorgde trainingen geschiedt door het ondertekenen van een inschrijfformulier per post; Sint Janstraat 2, 6595 AC te Ottersum of per e-mail; professional@slowbeauty.nl, ter plekke op presentatie locatie of via aanmelding op onze site

Artikel 3. Bevestiging

Opdrachtnemer zal de inschrijving steeds schriftelijk bevestigen of per e-mail.

Artikel 4. Betaling / prijswijzigingen

4.1. Ter bevestiging van de inschrijving wordt een aanbetaling gevraagd, welke binnen veertien dagen dient te zijn voldaan of dient het bedrag via onze site / webshop voldaan te zijn.

4.2. Opdrachtnemer zal vooraf aan de training / workshop een factuur verzenden na inschrijving als bedoeld in artikel 2;

4.3. Opdrachtnemer kan in verband met prijsindexering jaarlijks prijswijzigingen vaststellen;

4.4. De in lid 1 bedoelde factuur is gebaseerd op de prijs geldend voor het jaar waarin de training van start gaat, niet op

de prijs genoemd in eerder toegestuurde brochures of anderszins eerder verstrekte informatie;

4.5. De deelnemer wordt geacht in het in lid 3 bedoelde geval akkoord te gaan met de actuele prijs;

4.6. Betaling van de door de opdrachtgever / deelnemer verschuldigde bedragen dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum;

4.7. Indien betaling binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn niet heeft plaatsgevonden, is vanaf de vervaldatum 8% rente per maand verschuldigd alsmede een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten te stellen op 15% van het factuurbedrag.

4.8. In gevallen waarin de deelnemer een factuuradres opgeeft dat afwijkt van zijn privé- adres blijft hij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de hier bedoelde verplichtingen.

Artikel 5. Annulering door de deelnemer

5.1 De deelnemer heeft het recht om binnen 7 dagen na inschrijving, zonder opgave van redenen kosteloos te annuleren. Deze annulering dient schriftelijk plaats te vinden.

5.2 Annulering door de deelnemer is uitsluitend schriftelijk mogelijk tot uiterlijk 2 weken voor de geplande eerste dag van een training, traject of workshops. De deelnemer ontvangt dan een factuur ten bedrage van € 100,-- aan administratiekosten. Bij latere annulering is het volledige bedrag verschuldigd en zal er geen terugbetaling plaatsvinden.

5.3 Indien tot terugbetaling wordt besloten, vindt deze plaats binnen 30 dagen na annulering.

Artikel 6. Verhindering van de deelnemer

6.1. Bij verhindering van een deelnemer om (door opdrachtnemer als zodanig te beoordelen) overmachtsredenen bij een deel van een lopende training zal opdrachtnemer op diens verzoek als inspanningsverplichting trachten om die deelnemer inhaalmogelijkheden te bieden. Van deze inhaalmogelijkheid kan éénmaal gebruik gemaakt worden.

6.2. Bij volledige verhindering van de deelnemer is vervanging door een andere deelnemer mogelijk, mits de vervanger tijdig wordt aangemeld bij opdrachtnemer. Voor deze vervanging is de opdrachtgever / deelnemer geen extra kosten verschuldigd.

Artikel 7. Annulering door opdrachtnemer

7.1. Opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de door de deelnemer aangegeven voorkeurdata, maar behoudt zich het recht voor de training bij onvoldoende deelname of ziekte van de trainer te annuleren tot drie dagen voor de eerste trainingsdag. De deelnemers zullen van een annulering zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Opdrachtnemer zal in dat geval zo spoedig mogelijk andere trainingsdata aanbieden. Voor eventuele alternatieve data geldt dit artikel onverkort.

7.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om 3 maal een datum verzetten. Hierna verplicht de opdrachtnemer zich om het gehele bedrag van de overeenkomst aan de opdrachtgever binnen 30 dagen na aankondiging van een 4de annulering, en op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever, het totale bedrag terugbetalen.

7.3. Indien tot terugbetaling wordt besloten, vindt deze plaats binnen 30 dagen na annulering.

7.4. Ontbinding van de overeenkomst

In het voorkomende geval dat een deelnemer door gedrag of anderszins problemen veroorzaakt dan wel de uitvoering en voortgang van de lessen verstoort, kan de docent besluiten de overeenkomst met de deelnemer eenzijdig te ontbinden. De deelnemer krijgt, voordat tot ontbinding wordt besloten, eerst nog een kans tot verbetering. Hij/zij wordt daartoe voor een gesprek uitgenodigd om de problematiek te bespreken en afspraken te maken. Blijkt de deelnemer onvoldoende verbetering te tonen, dan wordt alsnog tot ontbinding overgegaan. De deelnemer wordt dit schriftelijk en met redenen omkleed meegedeeld. In ernstige gevallen en bij wangedrag kan per direct de toegang tot de opleiding worden ontzegd.

7.5. In geval van ontbinding op basis van probleemgedrag is er geen recht op restitutie van het cursusgeld voor het lopende jaar.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de deelname aan de training, de annulering door opdrachtnemer, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege opdrachtnemer te werk zijn gesteld of van wier diensten door opdrachtnemer gebruik is gemaakt.

Artikel 9. Intellectueel eigendom

9.1. Het lesmateriaal dat ter ondersteuning van de lessen wordt uitgereikt, is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik. Het auteursrecht op het lesmateriaal en de overige, bij de training verstrekte, materialen berust bij de opdrachtnemer. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer mogen geen gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal worden vermenigvuldigd, aan derden doorgegeven en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook. Hetzelfde geldt voor de gemaakte aantekeningen over de inhoud van de les; deze zijn slechts voor eigen gebruik en mogen op geen enkele wijze verspreid worden, behalve wanneer de docent hier schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

9.2. Alle publiciteit over de SlowBeauty Group dient door de opdrachtnemer te worden goedgekeurd alvorens te worden gepubliceerd.

9.3. De URL's van de website(s) van de opdrachtnemer, "SlowBeauty Group" en alle aanverwante logo's van onze producten en services die op onze website(s) worden beschreven, vallen onder het auteursrecht van de SlowBeauty Group of zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de SlowBeauty Group. Alle pagina kopteksten, aangepaste afbeeldingen, knoppictogrammen en scripts vallen of onder het auteursrecht van de SlowBeauty Group. Het is niet toegestaan deze zaken te kopiëren, te imiteren, aan te passen, te wijzigen, te modificeren of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer..

bottom of page